די לתאונות: http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/zhirut/zhirut.htm שאלון אישי לזהירות בדרכים: http://www.amit.org.il/zahav/Pages/zehirut_badrachim.aspx שי לומד כללי זהירות בדרכים: http://www.mkm-haifa.co.il/schools/telhai/zahav/

 
 
מסמך אורחות חיים
הישגי בית הספר
לוח מבחנים תשע"ט
למידה מרחוק בחירום
מצעד הספרים תשע"ט
תחומי דעת
מרחבי כיתות
אקטיביזם חברתי
תכנית התקשוב הבית ספרית.
דף קשר מורים - הורים
זהירות בדרכים
הנהגת הורים
תשלומי הורים תשע"ט
רשימת ספרים וציוד לשנת תשע"ט
מוודל עירוני
לוח חופשות וחגים
מסע ישראלי